Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht, omdat het onderwijs in Nederland in principe gratis is. Het ministerie heeft een vergoedingensysteem voor bijvoorbeeld de aanschaf van lesmethoden en het onderhoud van de gebouwen. Het ministerie vergoedt echter niet alle uitgaven die we in het belang van kinderen doen. Daarom vragen we van ouders een ouderbijdrage. Van deze ouderbijdrage betalen we extra activiteiten, zoals het schoolreisje, het Sinterklaasfeest, de Kerstmaaltijd, Paasfeest, voorleesontbijt, laatste schooldag en dergelijke.

Kosten per leerling
De ouderbijdrage is € 15- voor het eerste kind, € 13,00 voor het tweede kind, € 10,50 voor het derde kind en € 8,00 voor het vierde kind en wordt geïnd door de ouderraad.

Schoolreis
De schoolreisbijdrage is voor groep 1 t/m 7 € 30,- en voor de groep die op kamp gaat is de schoolreisbijdrage ongeveer € 85,-

Betaling
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief van de ouderraad met daarin de keuze om de ouderbijdrage zelf naar ons over te maken of om de ouderraad d.m.v. een incasso te machtigen, de ouderbijdrage van uw rekening af te schrijven. Voor nieuwe kinderen wordt een deel van deze bijdrage gevraagd vanaf het tijdstip van instroom.